Datawords Japan
Datawords Japan
Shiba Koen PR-EX 7F, 2-3-27, Shiba Koen, Minato-ku
105-0011 Tokyo
日本
电话: +81 3 6435 7744
传真: +81 3 6435 7723
35° 39' 24.8544" N, 139° 45' 6.48" E
Tokyo Metro Ginza line / Nanboku line